Univerzum-Galaxy
Univerzum-Galaxy
Menü
 
Univerzum
 
Kozmosz
 
Naprendszerünk
 
Hírdetések
 
Naprendszer

 
Pontos Idő
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 
Adat
Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net
Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net
freestat.hu
 
Hírdetés
 
BlogPlusz
Friss bejegyzések
2012.10.04. 20:02
2012.01.15. 08:44
2012.01.15. 08:32
Friss hozzászólások
csillagggg: ez csodálatos...
 
Fizika

 

 

Miért fizikai földtan?

A földi jelenségek megfigyelésével és leírásával a filozófia, majd az eszközök fejlõdése révén a fizika foglalkozott. Kezdetben szinte segédeszközök nélkül, azaz csak a matematika és geometria segítségével folytak kísérletek és megfigyelések. Amint a tapasztalatok szaporodtak, és a segédeszközök (pl távcsõ, mikroszkóp, kompasz, késõbb röntgensugárzást keltõ berendezések, magfizikai mûszerek, elektronmikroszkóp, stb.) már rendelkezésre álltak, a földi jelenségek megfigyelései új tudománnyá, a földtanná fejlõdtek. A földtan azonban sohasem szakadt el fizikai alapjaitól, s a földtani jelenségek magyarázatául fizikai törvényeket használunk fel. Az elméleti és kisérleti fizika szívesen alkalmaz a valóságtól különbözõ, leegyszerûsített modelleket (pl. súlytalan szálon függõ inga, kiterjedés nélküli pontszerû test stb). A földtani térben a megfigyelhetõ jelenségek az egyszerû modelleknél sokszorta összetettebbek, és sokszor nem elemezhetõk a jelenleg rendelkezésre álló matematikai eszközök segítségével. A jelen tárgy keretében a földtan jelenségeit fogjuk tárgyalni, de megpróbálunk, amennyire csak lehet, visszanyúlni azokhoz a fizikai alapokhoz, amelyekre a jelenség magyarázata épül.

A fizika fejlõdése

A fizika, mint tudomány fejlõdését több nagy szakaszra bonthatjuk. Ebben önkényesen négy mérföldkõ tûzhetõ ki. Az elsõ mérföldkõ a görög gondolkodók munkássága (elsõsorban Platon és Aristoteles, Archimedes, Euklides) az anyagi világ alapvetõ, látható jellegeinek felismerésével . A második mérföldkõ a 17. század (Kepler, Galilei, Newton, Huygens), a mechanika törvényeinek felismerésével és alkalmazásával. A harmadik mérföldkõ a 18-19. század (Volta, Ampere, Maxwell) az elektromosság, elektromágneses jelenségek felismerésével. A negyedik mérföldkõ a 20. század (Rutherford, Bohr, Einstein, Heisenberg) a radioaktivitás, a relativitáselmélet, s az atomi világ belsõ szerkezetének megismerésével. A fenti mérföldköveket a földtani megismerés késésekkel követte. Ma ott tartunk, hogy a mechanika törvényeit már kielégitõen, az elektromágnesség jelenségeit nagy közelítésekkel és egyszerûsitésekkel tudjuk földi közegben és természetes viszonyok között követni. A negyedik mérföldkõ tájékához a földtannak csak a legelsõ elõörsei jutottak el. A késés egyik oka a földtani közeg bonyolultsága - a talaj, a kõzetek, illetve a bennük mozgõ fluidumok sokváltozós, bonyolult geometriájú rendszerek, amelyek jelentõs része térben a bennük lezajló folyamatok pedig idõben elérhetetlenek számunkra.

Történeti bevezetõ

Elsõ találkozásotok a földtannal, s abból szétágazó szakágaival e tárgy keretei között történik meg. Tekintsétek ezt a találkozást egy várhatóan hosszantartó és élvezetes kalanddal való ismerkedésnek, amelynek révén egy szerteágazó tudománycsoport közös alapjaival ismerkedhettek meg.

A középkori földtani ismereteket valójában a sokkal korábban már iparrá fejlõdött bányászat gyûjtötte, foglalta össze. A mellékelt illusztráció egy német bányaváros orvosának, Georg Bauernek (latin néven Agricolának) a mûvébõl, a De Re Metallica-ból való (1525). Ez a könyv volt az akkori bányászati, kohászati, földtani, mérnöki ismeretek legteljesebb összefoglalása, máig alapvetõnek tekintett munkája. A földtan valójában fiatalabb tudomány mint az orvosi, vagy a bölcsészeti tudományok nagy része, de fiatalabb az olyan alapvetõ természettudományoknál is, mint a csillagászat, a fizika, kémia. Bár ez utóbbiak a Földdel, s a földi jelenségek vizsgálatával kezdték saját rendszerüket kiépíteni, a Földdel, mint egésszel csupán filozófiai értelemben foglalkoztak.

A bányászat és a földtan kapcsolata

A földtani ismeretek gyökerei a legkorábbi filozófusokig nyúlnak vissza, de önálló tudományként a bányászati alkalmazásokból fejlõdött ki, és az ismeretek fejlõdésének irányát a gazdaság igényei és szükségeltei irányították.

A középkor végén, a közép- és dél-amerikai indián birodalmak akkori fejlett arany- és ezüstbányászatából felhalmozott kincsek hozták meg a gyarmatosító országok, Spanyolország, Portugália gazdagságát. Az indián birodalmak bukásának egyik fõ oka szintén nyersanyagokra vezethetõ vissza: az akkori európai fejlett vas- és acélgyártás sokkal keményebb és ellenállóbb anyagai, s ebbõl készült fegyverek gyõztek az indián kultúrák kisebb keménységû fémre, a rézre alapozott hadifelszerelésével szemben.

Az európai kultura és fejlõdés egyik kora újkori (vagy késõ középkori) aranykora volt a 17. század. Ekkor kerül uj alapokra a csillagászat Galilei felismerései nyomán, a fizika Newton munkásságával, a gravitáció jelentõségének felismerésével, s ekkor léptek ki a természettudósok a mindennapok keretei közül, s kezdték a földi folyamatok történetét, eredetét vizsgálni. Nicolaus Steno az 1660-as években ismerte fel a kõzetek sajátos arculatát - fáciesét - s vont le máig helyes következtetéseket az egymás felett települõ kõzetek korviszonyairól.

 

A következõ évszázadban a fejlõdés, ugrás tovább folytatódott. Ez a század jelenti a fosszilis energia használatának kezdetét, a kõszéntermelés megindulását. Abban az idõben Magyarország a Habsburg birodalom egyik jelentõs ásványi nyersanyagforrása, s ezzel együtt jövedelemforrása volt, s így bányászatának komoly figyelmet szenteltek. Ennek eredménye volt az akkori Európa legnagyobb bányászati akadémiájának, egyetemünk anyaiskolájának megalapítása 1735-ben. Igen komoly bányászati, földtani, ásványtani iskola fejlõdött ki az Akadémia talaján, melynek eredményei valójában az 1800-as években értek be.
Megindult a Kárpátok részletes vizsgálata, megismerése. A mellékelt könyv címlapja 1791-bõl származik, egy német természettudós összefoglaló munkája a Kárpátok ásványtani földtani felépitésérõl s a rajta lévõ rajz akkoriban még mûködõ bányavidékünk, Telkibánya egyik feltárását ábrázolja.

Európában eközben az ipari fejlõdés új sebességre kapcsolt, s ez sarkallólag hatott a földtan fejlõdésére is. Az akkori angol birodalom járt élen ebben a fejlõdésben, s érthetõen innen származnak a földtani tudomány akkori legjelentõsebb sikerei is. Több nevet kell említeni.
Az egyik James Hutton (1795, Theory of the Earth) aki felismeri a mai természeti jelenségek és a múltbeli földtani jelenségek, folyamatok közötti hasonlóságot (uniformitarianizmus elve). A másik Charles Lyell (1830, Principles of Geology), aki kihangsúlyozta hogy a földtani fejlõdés fõ szakaszait katasztrofális méretû földtani jelenségek vezetik be. Egy harmadik brit, Charles Darwin (1859, The origin of species) aki egy francia elõd, Lamarcq nyomában a biológiai evolució alapjait fektette le, s feltételezte, hogy a jelenkorban élõ fajok kialakulásához 200 millió évnél hosszabb idõre volt szükség. Ez forradalmi áttörés volt az addig a Biblián alapuló földtörténeti korbecslésben.

 

 

  

 

 

 

Az 1800-as évek kezdetén Magyarország még nem indult meg az ipari fejlõdés kapitalista útján. Valószinûleg nem véletlen, hogy a fejlett nyugatról országunkba utazók (az angol Smith, a francia Beudant) bõséges részletességgel foglalkoztak országunk földtani jellegeivel, bányászatával. A fenti metszet Beudant magyarországi utinaplójából való, és a Balatonfelvidék vulkánjainak földtanát mutatja be.

1849-ben alakult meg, az ország elsõ tudományos társaságaként a Magyarhoni Földtani Társulat. Az 1850-es évektõl a század végéig készült el az ország elsõ földtani térképezése osztrák, magyar, szlovák, román geológusok részvételével, a Kárpátok közé foglalt térség földtani ismereteinek mai alapjait adva. A század végén jött létre az önálló Magyar Királyi Földtani Intézet, mai földtani szolgálatunk elõdje, melynek további munkája a 20. században meghatározta a magyar földtan fejlõdését.

Az elsõ világháború utáni trianoni békeszerzõdés az ország gazdaságának és tudományos életének minden szférájára súlyosan hatott, de különösen igaz volt ez a bányászatra, s ezen keresztül a földtan fejlõdésére, mivel Magyarország nyersanyagforrásai a határokon kívülre kerültek. Ekkor kapott jelentõs hangsúlyt a mai országhatárok közötti területek földtani megismerése, nyersanyag lelõhelyeinek kutatása és fejlesztése.

A külvilágban az említett évtizedekben a bányászat gyorsan hóditja meg a kontinenseket. Az aranyláz kontinensrõl kontinesre terjed: 1850-ben Kaliforniában, az 1860-as években az ausztráliai Ballarat vidékén, az 1890-es években a dél-afrikai Johannesburgban, az 1900-as évek elején a nyugat-ausztráliai Kalgoorlie vidékén indulnak jelentõs aranybányák. Ezzel együtt kezdõdik a már mai értelemben is nagyipari vasércbányászat Elszász-Lotharingiában, Svédországban, rézérc bányászat az USA Butte/Montana lelõhelyén.

A földtani tudomány az ipar fejlõdését hol követve, hol megelõzve lép újabb területekre és tagozódik újabb ágazatokra. Különválik és önállóan fejlõdik az ásványtan és kõzettan, õslénytan, sztratigráfia. Szétágazik, és elválik a hagyományos földtantól a kõzetfizika, kõzetmechanika, talajmechanika, késõbbi nevén geotechnika. A 20. század elejétõl számítható a hidrogeológia és geofizika, mint önálló tudományágak kialakulása. önállósul a szerkezeti földtan. A század vége felé, az új társadalmi igényekre válaszul átrendezõdnek a hagyományos ágazatok hangsúlyai, és kialakulnak új tudományágak - például a környeeti földtan. A fizikai és kémiai tudományokban elért mérföldkövek rövid idõ alatt beépülnek a földtani ágazatokba: a kristálytan fejlõdését a röntgensugárzás felfedezése, a földtani kronológia forradalmát a radioaktív bomlás felismerése tette lehetõvé.

Több magyar nevet kell említenünk, akik a földtan fejlõdésében jelentõs szerepet játszottak: Eötvös Loránd a gravitáció kutatásában és mérésben, a torziós inga kifejlesztésében tett szert világhírre. Zsigmondy Vilmos a múlt század végének jelentõs egyéniségeként a magyarországi felszín alatti vízkutatások megalapozója volt. Szabó József a pesti tudományegyetem elsõ földtan professzoraként, Mauritz Béla az ásványtan tanszéken a vulkáni képzõdmények osztályozásában, a kõzettan megalapozásában játszott úttörõ szerepet. Hoffmann Károly és Böckh Hugó a rétegtani-õslénytani kutatások hazai alapjait rakta le. Vitális István a hazai kõszénkutatások fontos alapjait teremtette meg. Bandat Horst a légifotó-geológia egyik módszer fejlesztõje volt.

A magyar földtan mai színvonalának kialakításában a közelmúlt több jelentõs egyénisége játszott döntõen közre: Papp Simon a ipari kõolajkutatások elsõ jelentõs hazai irányítója volt. Vadász Elemér a kõszénkutatásokban, majd az ország rétegtani megismerésében, és a földtan oktatásában játszott fontos szerepet. Szádeczky-Kardoss Elemér a kõzettan, geokémia, kõszénföldtan területén dolgozott, s a szakma egyik utolsó jelentõs polihisztora volt. Telegdy Roth Károly és Bogsch László az õslénytani kutatás és oktatás területén alkotott jelentõset.

Mi tehát ma az általános földtan? A válasz nehéz és szubjektív. Amit most e tárgy keretében három félév alatt körüljárunk és vizsgálunk, a felsorolt (és a többi) földtani tudományágnak azok a részei, ami mai ismereteink szerint közös, és egymás ismeretanyagából szélesebb szakmai megismerésre érdemes. Itt kell majd kifejlesztenünk és begyakorolnunk a mindennapi élet egyszerû, egy vagy két dimenziós látásmódja helyett a négy dimenzióban, tér-idõben zajló folyamatok megismerési módszereit. Az itt kapott ismeretek jelentik majd a "fordítási kulcsot", kapcsot egyik tudományág és egy másik, például a hidrogeológia és a sztratigráfia között. Mérnöki szakág lévén, kisérletet teszünk a földtan olyan jellegeinek részletes vizsgálatára, amelyeknél a megszerzett fizikai, matematikai, kémiai ismeretek jelentõs és szükséges elõfeltételt jelentenek. Végül, mint minden mérnöki tudomány esetében, itt is súlyt fektetünk a tudományos módszerek mindennapi életben való alkalmazásaira.

 
Föld
 
Fizika
 
Földönkivűli Élet
 
Language
 
Hírdetés
 
Facebook&Twitter

Keress meg minket a Google+

 
Hold állása
CURRENT MOON
 
My IP
Powered by  MyPagerank.Net

IP

Google Pagerank mérés, keresooptimalizálás

antivírus

 
Látogatók
 

Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha    *****    A Sortilegio sztárjainak új közös mexikói sorozata! Ha te is imádod Ana Brenda Contrerast és David Zepedat nézz be!    *****    Te is próbálsz bevételre szert tenni a portálodon? Lehet, hogy nem jelennek meg a hirdetéseid? Ne ess el a bevételedtõl!    *****    Avon vásárló vagy de unod, hogy a tanácsadód várat állandóan? Esetleg eltûnt? Az Õ kedvezményeit inkább te vlltanád be??    *****    Kérlek segítsd egyesületünk munkáját az adód 1%-kal. Nézd meg a rendezvényeinket is. 2018. március 24.-én várunk!    *****    A HUN-Tv kezet nyújt: Az Élet Magazin elõadásai, köztük Asztrológia elõadásom    *****    Olvasód leszek! Nyerj 100 Kreditet! Gyere ha szeretsz Olvasni.    *****    Farmasi - Antiallergén szépségápolás, babaápolás, háztartási szerek, bio kozmetikumok    *****    Mit gondolsz a Valentin napról? Ünnepled? Felháborodsz? Ajándékozol? Posztoltál már róla? Mutasd meg!    *****    Versenyeznél? Építenél új portált? Milyen témában? Milyen nyeremény motiválna? A TE ötleteidre is kíváncsiak vagyunk!    *****    A karma megnyilvánulásai    *****    MARGOT ROBBIE HUNGARY! MARGOT ROBBIE AUSZTRÁL OSCAR JELÖLT SZÍNÉSZNÕ MAGYAR RAJONGÓI HONLAPJA! MARGOT ROBBIE HUNGARY!    *****    Lovak szerelmeseinket itt a helye! Tartozz te is közénk! KATT!KATT!KATT!MEGÉRI!KATT!KATT!KATT!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,ajándék 3 év elõrejelzés,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid Katt!    *****    Születési horoszkóp + 3 éves elõrejelzés + biotérkép, 3000 Ft.Az ajándék,teljesen ingyenes konzultáció,rendeld meg KATT!    *****    Aktív videojáték honlap! Ingyen G-portál kreditek csak a készlet erejéig! Ne maradj ki te se belõle! Kattints ide! <3    *****    Kapható a VÖRÖS HÓ címû regény. Kaland és rejtély az örök fagy birodalmában. VÖRÖS HÓ. Részletek a weboldalon!    *****    Új letölthetõ olvasmányok:28 nap varázslatban A fénytest A kulcs A titok A tizedik felismerés A lélek anatómiája A csend    *****    Még nagyon az év elején járunk, most rendelj születési horoszkópot az ajándék 3 év elõrejelzés és ingyenes konzultáció!!    *****    Pánikenyhítõ poszt a Histórián. Superuser jelen. És TE merre jársz? Kattints!